கருப்பு வைர கிளஸ்டர் சதுர காதணிகள் (10 கே)
டயமண்ட் கிளஸ்டர் ஸ்டட் காதணி (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
ஸ்டார் கிளஸ்டர் ஸ்டட் காதணிகள் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
டயமண்ட் ரவுண்ட் ஃப்ளவர் டிசைன் காதணிகள் (10 கே) நியூயார்க் Popular Jewelry
டயமண்ட் கிளஸ்டர் ஓவல் தொங்கும் காதணிகள் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
டயமண்ட் கிளஸ்டர் குஷன் ஸ்டட் காதணிகள் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
டயமண்ட் ரவுண்ட் கிளஸ்டர் ஸ்டட் காதணிகள் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
மினி தேன்கூடு கிளஸ்டர் டயமண்ட் ஸ்டட் காதணி மஞ்சள் (14 கே) பக்கம் - Popular Jewelry - நியூயார்க்