தொங்கும் சக்கரம் CZ காதணிகள் (வெள்ளி) நியூயார்க் Popular Jewelry
விற்று
கிராஸ் ஸ்டட் தொங்கும் காதணிகள் (14 கே) மஞ்சள் தங்கம்
கருப்பு கல் ஹாலோ டிராப் காதணிகள் (வெள்ளி) Popular Jewelry நியூயார்க்
வைர சுற்று தொங்கும் காதணிகள் (10 கே)
டூ-டோன் மார்க்யூஸ் டிராப் சிஇசட் காதணிகள் (14 கே) நியூயார்க் Popular Jewelry
டூ-டோன் டயமண்ட் கட் பட்டாம்பூச்சி தொங்கும் காதணிகள் (14 கே) நியூயார்க் Popular Jewelry
டூ-டோன் விர்ஜின் மேரி டிராப் காதணிகள் (14 கே) நியூயார்க் Popular Jewelry
வெள்ளை தங்க மஞ்சள் கேமியோ தொங்கும் காதணிகள் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்