கடினமான சாய் பதக்கத்தில் (வெள்ளி)
சாய் வடிவியல் பதக்கத்தில் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
வெற்று சாய் டயமண்ட் பதக்கத்தில் (14 கே)
ஐஸ்-அவுட் சாய் சின்னம் CZ பதக்கத்தில் (14K).
சாய் டேவிட் ஸ்டார் பெண்டண்ட் (14 கே)
சாய் வி.எஸ் டயமண்ட் மில்கிரைன் பதக்கத்தில் (14 கே) முன் - Popular Jewelry - நியூயார்க்
சாய் சின்னம் வைர பதக்கத்தில் (14 கே) - Popular Jewelry - நியூயார்க்