செயிண்ட் லாசரஸ் ரெட் ஜெம் பெண்டண்ட் (14 கே) (10 கே) - Popular Jewelry - நியூயார்க்
செயிண்ட் லாசரஸ் பதக்கத்தில் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்