முதல் கம்யூனியன் பதக்கத்தில் (10 கே).
1 வது கம்யூனியன் ஓவல் மெடாலியன் பதக்கத்தில் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்
முதல் கம்யூனியன் சி.இசட் பதக்கத்தில் (14 கே) 14 காரட் மஞ்சள் தங்கம், வெள்ளை தங்கம், இரண்டு தொனி, Popular Jewelry நியூயார்க்
முதல் கம்யூனியன் CZ பதக்கத்தில் (14K) 14 காரட் வெள்ளை தங்கம், Popular Jewelry நியூயார்க்

Popular Jewelry

1ST கம்யூனியன் CZ பதக்கத்தில் (14K)

$ 274.99