டென்னிஸ் சென்டிபீட் காப்பு பதக்க (வெள்ளி) Popular Jewelry நியூயார்க்
பேபி டிரிங்கெட்ஸ் சார்ம் காப்பு (வெள்ளி)
மணிகள் ஜேட் மற்றும் சிஇசட் காப்பு (வெள்ளி)
கருப்பு ஐஸ் பார்-இணைப்பு வளையல் (வெள்ளி)
பிளாக் மெட்டல் டென்னிஸ் காப்பு (வெள்ளி)
கருப்பு கல் கண்ணீர் ஹாலோ ஃபேன்ஸி காப்பு (வெள்ளி)
நீல ஓப்பல் காப்பு (வெள்ளி)

Popular Jewelry

நீல ஓப்பல் காப்பு (வெள்ளி)

$ 106.99
ப்ளூ ஓபல் சிஇசட் காப்பு (வெள்ளி)
இரட்டை சடை வளையல் (வெள்ளி) Popular Jewelry நியூயார்க்

Popular Jewelry

சடை தண்டு வளையல் (வெள்ளி)

$ 198.99
இத்தாலிய கியூபன் காப்பு (வெள்ளி)

Popular Jewelry

இத்தாலிய கியூபன் காப்பு (வெள்ளி)

இருந்து $ 57.99