செவ்வக ஸ்டோன்செட் பிரேம் பட பதக்கத்தில் (வெள்ளி)
ஸ்டோன்செட் புத்தக லாக்கெட் பதக்கத்தில் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்
செவ்வக ஸ்டோன்செட் பிரேம் பட பதக்கத்தில் (வெள்ளி)
சுற்று நினைவு படம் மெடாலியன் பதக்கத்தில் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்
சிறகு மெடாலியன் பதக்கத்தில் (14 கே) Popular Jewelry நியூயார்க்
டயமண்ட் மெடாலியன் பதக்கத்தின் (14 கே) முன் சொட்டு - Popular Jewelry - நியூயார்க்